iwact
VIRTUAL PARALLEL SESSIONS

 

SECOND DAY / 2. GÜN

FIRST PARALLEL SESSIONS / 1. PARALEL OTURUMLAR

     

17 JUNE 2022 Room: 1/ Turkish Time/Saat: 09:00 /10:30

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Doç. Dr. Buket Özdemir Işık

Doç. Dr. Buket Özdemir Işık

THE EVALUATION OF TRABZON-TONYA KADIRALAK HIGHLAND CARRYING CAPACITY IN TERMS OF RECREATION AND TOURISM USE

Trabzon-Tonya Kadıralak Yaylasının Taşıma Kapasitesinin Rekreasyon ve Turizm Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi

Buket Özdemir Işık –Fatih Bektaş –Yaşar Selçuk Erbaş –Sabiha Kaya

Arş. Gör. Onur Akgül

EXAMINATION OF VISITORS' PHOTO TAKING BEHAVIORS GOBEKLITEPE CASE

Ziyaretçilerin Fotoğraf Çekme Davranışlarının İncelenmesi Göbeklitepe Örneği

Serhat Harman –Dilan Arabacıoğlu - Onur Akgül

Furkan Polat

A STUDY ON THE CULTURAL TOURISM POTENTIAL OF ERZURUM AND THE PERCEPTIONS OF LOCAL TOURISTS

Erzurum’un Kültür Turizm Potansiyeli ve Yerli Turistlerin Buna İlişkin Algıları Üzerine Bir Çalışma

Furkan Polat –Fatma Başar

Nazlı İbiş

OVER-TOURISMS IMPACT ON THE SOCIAL AND NATURAL ENVIRONMENT: THE CASE OF ÇEŞME

Aşırı Turizmin Sosyal ve Doğal Çevreye Etkisi: Çeşme Örneği

Nazlı İbiş –Gülay Bulgan

Ülkiye Günay

THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON CRITICAL THINKING: A RESEARCH FOR TEACHERS OF TOURISM

Duygusal Zekanın Eleştirel Düşünmeye Etkisi: Turizm Öğretmenlerine Yönelik Bir Araştırma

Ülkiye Günay –Hacer Arslan Kalay

Tartışma (Discussion)

Session has ended.

 

 

17 JUNE 2022 Room: 2/ Turkish Time/Saat: 09:00 /10:30

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Dr. Öğr. Ü. Fatma Doğanay Ergen

Dr. Öğr. Ü. Fatma Doğanay Ergen

EVALUATION OF YAZILI CANYON NATURE PARK IN THE SCOPE OF NATURE TOURISM

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nın Doğa Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

 Fatma Doğanay Ergen

Sevil Atalay Tohumcu

A RESEARCH ON THE EVALUATION OF WASTE FOOD: A CASE OF SPECIAL ACCOMMODATION FACILITIES

Atık Gıdaların Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Özel Belgeli Tesisler Örneği

Gencay Saatcı - Sevil Atalay Tohumcu

Büşra Tozan

EVALUATION OF HEALTH TOURISM ACTIVITIES OF HEALTH FACILITIES AND INTERMEDIARY ORGANIZATIONS IN THE BLUE ZONES

Mavi Kuşak Bölgesindeki Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşların Sağlık Turizmi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Gencay Saatcı - Büşra Tozan

Okan Oğan

TOURISM ADAPTATION AND RESILIENCE STRATEGIES, MEASURES AND ACTIONS AGAINST CLIMATE CHANGE İN THE MOUNTAINS WITH EXAMPLES FROM EUROPE

Dağlarda İklim Değişikliğine Karşı Turizmin Azaltım, Uyum ve Direnç Stratejileri, Tedbirler ve Eylemler: Avrupa’dan Örnekler

Füsun Baykal - Okan Oğan

Öğr. Gör. Nercü Durmuş Aydın

POTENTIAL OF TOKAT-REŞADIYE-ZINAV THERMAL TOURISM CENTER IN TERMS OF SUSTAINABLE TOURISM

Sürdürülebilir Turizm Açısından ‘Tokat-Reşadiye-Zinav Termal Turizm Merkezi’nin Potansiyeli

Emre Çilesiz –Nercü Durmuş Aydın

Tartışma (Discussion)

Session has ended.

 

17 JUNE 2022 Room: 3/ Turkish Time/Saat: 09:00 /10:30

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Arş. Gör. Dr. Yusuf Bayraktar Arş. Gör. Dr. Yusuf Bayraktar

DETERMINING THE VARIABLES PLAYING A ROLE IN THE PROCESS OF FORMING BRAND EXPERIENCE

Marka Deneyiminin Oluşumu Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Belirlenmesi

 Yusuf Bayraktar

Arş. Gör. Dr. Gulsen Ayhan

POSTMODERN MUSEUMS: HATAY ARCHEOLOGY MUSEUM CASE

 Postmodern Durumda Müzeler: Hatay Arkeoloji Müzesi Örneği

Gulsen Ayhan

Arş. Gör. Dr. İsmet Güney

CHANGING SPATIAL REPRESENTATIONS OF THE ORIENT EXPRESS: A CONTENT ANALYSIS THROUGH NATIONAL MEDIA

Doğu Ekspresi’nin Değişen Mekânsal Temsilleri: Ulusal Medya Üzerinden Bir İçerik Analizi

İsmet Güney

Doğan Ataman

VISITORS PHOTOGRAPH PULL BEHAVIOR: EXAMPLE OF SAHTANA MANSION

Ziyaretçilerin Fotoğraf Çekme Davranışları: Şahtana Konağı Örneği

Serhat Harman - Doğan Ataman

Revşan Aslan

AN INVESTIGATION OF PHOTOGRAPHING BEHAVIOR OF TOURISTS: THE EXAMPLE OF KASIMIYE MADRASA

Turistlerin Fotoğraf Çekme Davranışlarının İncelenmesi: Kasimiye Medresesi Örneği

Serhat Harman - Revşan Aslan

Tartışma (Discussion)

Session has ended.

 

17 JUNE 2022 Room: 4 / English Time/Saat: 09:00 /10:30

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Doç. Dr. Mustafa Daskin

Doç. Dr. Mustafa Daskin

INVESTIGATING THE SATISFACTION OF TOURISTS FROM SINOP DESTINATION: AN INTRODUCTORY RESEARCH

Mustafa Daskin

Abbiha Waqar

EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE HOTEL BUSINESSES: PROPOSED MODEL SUGGESTION

Çetin Bektaş - Abbiha Waqar

Öğr. Gör. Kenan Pala

LOCAL PEOPLE'S VIEW OF FAITH TOURISM IN KASTAMONU

Mustafa Daskin –Kenan Pala

Dr. Öğr. Ü. Tuna Karatepe

THE EFFECT OF ETHICAL LEADERSHIP ON WORK ENGAGEMENT AND EXTRA-ROLE PERFORMANCE: DOES EMPLOYMENT STATUS MATTER?

Tuna Karatepe

Dr. Öğr. Ü. Tuna Karatepe

CAN NORTHERN CYPRUS BE A COMPETITIVE SMALL ISLAND DESTINATION IN THE MEDITERRANEAN REGION? A SUSTAINABLE TOURISM APPROACH

Tuna Karatepe

Tartışma (Discussion)

Session has ended.

 

BREAK

10.30 – 10.45

 
 

 

SECOND DAY / 2. GÜN

SECOND PARALLEL SESSIONS / 2. PARALEL OTURUMLAR

 

17 JUNE 2022 Room:1/ Turkish Time/Saat: 10:45/12:15

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Doç. Dr. Ayhan Dağdeviren

Doç. Dr. Ayhan Dağdeviren

BRINGING ÇANKIRI MANSIONS TO TOURISM: THE CASE OF FERIT AKALIN RADIO AND COMMUNICATION HOUSE

Çankırı Konaklarının Turizme Kazandırılması: Ferit Akalın Radyo ve İletişim Evi Örneği

Ayhan Dağdeviren

Arş. Gör. Damla Duman

THE ROLE AND IMPORTANCE OF TRADITIONAL HANDICRAFTS IN SUSTAINABLE TOURISM: A RESEARCH IN HATAY

Sürdürülebilir Turizmde Geleneksel El Sanatları Ürünlerinin Rolü ve Önemi: Hatay İlinde Bir Araştırma

Damla Duman –Burcu Gülsevil Belber

Arş. Gör. Damla Duman

A NEW TREND IN THE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY: GHOST KITCHEN

Yiyecek İçecek Sektöründe Yeni Bir Akım: Hayalet Mutfak

Damla Duman –Gamze Çidem Çoban –Eda Fındık

Ömer Günsan

DIGITAL TRANSFORMATION AND LEADERSHIP: IMPACT ON TOURISM INDUSTRY

Dijital Dönüşüm ve Liderlik: Turizm Sektörüne Etkisi

Ömer Günsan - Burcu Turan Torun

Ömer Günsan

EMOTIONAL CONTAMINATION AND ITS EFFECTS IN TOURISM SECTOR

Turizm Sektöründe Duygusal Bulaşma ve Etkileri

Burcu Turan Torun - Ömer Günsan

Dilara Deniz

EXAMINATION OF AKHTAMAR CHURCH EXTERIOR DECORATION ART FROM THE POINT OF VIEW OF FAITH TOURISM: 

EVALUATION OF TRIPADVISOR REVIEWS ABOUT AKHTAMAR CHURCH

Ahtamar Kilisesi Dış Cephe Süsleme Sanatının İnanç Turizmi Açısından İncelenmesi: Ahtamar Kilisesine  İlişkin TripAdvisor Yorumlarının Değerlendirilmesi

Serhat Harman - Dilara Deniz

Tartışma (Discussion)

Session has ended.
 

 

17 JUNE 2022 Room:2 / Turkish Time/Saat: 10:45/12:15

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Dr. Öğr. Ü. Vedat Avci

Dr. Öğr. Ü. Vedat Avci

AMBAR CREEK CANYON (HANI-DIYARBAKIR) AS A GEOMORPHOSITE

Bir Jeomorfosit Olarak Ambar Çayı Kanyonu (Hani-Diyarbakır)

Vedat Avci

Arş. Gör. Ezgi Bayram Öz

PERCEPTIONS OF FOREIGN TOURISTS ON ÇIRALI AND DALYAN

Yabancı Turistlerin Çıralı ve Dalyan’a İlişkin Algıları

Ezgi Bayram Öz - Avşin Ayhan –Ramazan Okudum –Fatih Alaeddinoğlu- Mehmet Şeremet –Faruk Alaeddinoğlu

Öğr. Gör. Ekin Akbulut

A RESEARCH ON DETERMİNİNG THE LEVELS OF NEOPHOBİA AND NEOPHİLİA OF TOURİSTS

Turistlerin Neofobi ve Neofili Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ekin Akbulut –Rana Ayşenaz Yardım

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tevfik İzgi

TOURISM AND SOCIAL SITUATION IN THE ECONOMIC IMPACT OF THE INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CRISIS

Uluslararası Tedarik Zinciri Krizinin İktisadi Etkisinde Turizm ve Toplumsal Durum

Seyit Ali Eren –Mehmet Tevfik İzgi

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tevfik İzgi

INDUSTRY 4.0 INTERNET OF THINGS, TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL ECONOMICS AND THE FUTURE IN TOURISM

Endüstri 4.0 Nesnelerin İnterneti, Teknoloji Ve Sanayi İktisadı İle Turizmde Gelecek

Mehmet Tevfik İzgi

Edanur Kılınç

CREATIVE TOURISM IN THE WEST MEDITERRANEAN REGION: ISPARTA PROVINCE

Batı Akdeniz Bölgesi’nde Yaratıcı Turizm: Isparta Örneği

Edanur Kılınç- Gülay Bulgan

Tartışma (Discussion)

Session has ended.
 

 

17 JUNE 2022 Room:3 / English Time/Saat: 10:45/12:15

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Prof. Dr. Gurel Cetin

Prof. Dr. Gurel Cetin

REFUGEE ENTREPRENEURSHIP IN TOURISM

Gurel Cetin

Arş. Gör. Buğcan Güvenol

A NETNOGRAPHIC ANALYSIS ON ALAÇATI HERB FESTIVAL BY USING SOCIAL MEDIA DATA

Buğcan Güvenol –Simge Kömürcü Sarıbaş

İlknur Zeydan

AVIATION AND ACCOMMODATION RELATIONSHIP IN TURKEY: IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC

İlknur Zeydan –Ahmet Gürbüz

Arş. Gör. Seray Evren

ANALYSIS OF CUSTOMER REVIEWS TOWARDS KOREAN RESTAURANT EXPERIENCE: THE CASE OF ZOMATO ISTANBUL

Nihan Yarmacı –Ela Nazlı Koz –Seray Evren

Tartışma (Discussion)

Session has ended.

 

BREAK

12.15 – 13.00

 

 

 

SECOND DAY / 2. GÜN

THIRD PARALLEL SESSIONS / 3. PARALEL OTURUMLAR

17 JUNE 2022 Room:1 / Turkish Time/Saat: 13:00/14:30

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Dr. Öğr. Ü. Burcu Kıvılcım

Dr. Öğr. Ü. Burcu Kıvılcım

FACTORS AFFECTING TOURISTS' CHOICE OF BUNGALOW HOUSES: THE EXAMPLE OF ÇAMLIHEMŞIN

Turistlerin Bungalov Evleri Tercihine Etki Eden Faktörler: Çamlıhemşin Örneği

Burcu Kıvılcım –Ekrem Aydın

Arş. Gör. Egemen Güneş Tükenmez

A DESCRIPTIVE RESEARCH ON THE CAREER EXPECTATIONS AND PROFESSIONAL COMMITMENT OF TOURISM STUDENTS

Turizm Öğrencilerinin Kariyer Beklentileri ve Mesleğe Bağlılıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma

Tolga Gül –Egemen Güneş Tükenmez

Arş. Gör. Şeyma Nacar

GASTRONOMY BASED CREATİVE TOURİSM: THE EXAMPLE OF MARAŞ TARHANA

Gastronomi Temelli Yaratıcı Turizm: Maraş Tarhanası Örneği

Nadire Karademir –Şeyma Nacar

Arş. Gör. Kaan Yiğenoğlu

EXAMINING THE EXCHANGE RATE RISK EXPOSURE OF PUBLICLY TRADED TOURISM COMPANIES

Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Döviz Kuru Riski Duyarlılığının İncelenmesi

Önder Buberkoku - Celal Kızıldere –Ayhan Cesur –Kaan Yiğenoğlu

Arş. Gör. Kaan Yiğenoğlu

ANALYSIS OF THE INTEREST RATE RISK EXPOSURE OF TOURISM COMPANIES

Turizm Şirketlerinin Faiz Oranı Riski Duyarlılıklarının Analizi

Önder Buberkoku –Celal Kızıldere –Ayhan Cesur - Kaan Yiğenoğlu

Elif Şeremet

ADVENTURE TOURISM IN TURKEY

Türkiye'de Macera Turizmi

Gülçin Bilgin Turna - Elif Şeremet

Tartışma (Discussion)

Session has ended.

 

17 JUNE 2022 Room:2 / Turkish Time/Saat: 13:00/14:30

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Dündar

Dr. Öğr. Ü. Ersin Arıkan

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PHUBBING BEHAVIOR TENDENCY OF HOTEL BUSINESS EMPLOYEES AND THEIR LEVEL OF ENGAGEMENT TO WORK

Otel İşletmeleri Çalışanlarının Sosyotelist Davranış Eğilimleri ile İşe Angaje Olma Düzeyleri Arasındaki İlişki

Ersin Arıkan

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Dündar

WHAT HAS THE COVID-19 PANDEMIC TAUGHT US ABOUT THE FUTURE? AN APPLICATION IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

Covid-19 Pandemisi Gelecek Adına Bize Neler Öğretti? Otelcilik Sektöründe Bir Uygulama

Yusuf Dündar –Cemal Ersin Silik –Özgür Yayla

Olena Çavuşoğlu

THE IMPORTANCE OF TRADITIONAL BEVERAGES IN TERMS OF GASTRONOMY TOURISM: A STUDY ON TURKISH GASTRONOMY CULTURE

Geleneksel İçeceklerin Gastronomi Turizmi Açısından Önemi: Türk Gastronomi Kültürü Üzerine Bir Araştırma

Özlem Altun - Olena Çavuşoğlu

Doç. Dr. Faruk Kalay

PROACTIVE ENVIRONMENTAL STRATEGIES AND ORGANIZATIONAL COMPETITIVENESS IN THE HOTEL INDUSTRY

Otel Endüstrisinde Proaktif Çevresel Stratejiler ve Örgütsel Rekabet Performansı

Faruk Kalay

Öğr. Gör. Hami Ünlü

CUSTOMERS' PERCEPTION OF CLEANLINESS IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: THE CASE OF BAYBURT

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşterilerin Temizlik Algısı: Bayburt İli Örneği

Hami Ünlü – Miraç İlyas Kıvanç – Ömer Ceyhun Apak

Dr. Öğr. Ü. Aysen Ercan İştin

EVALUATION OF BOTANICAL GARDENS WITH EXAMPLES FROM THE WORLD WITHIN THE SCOPE OF ECOTOURISM: A CONCEPTUAL INVESTIGATION

EKOTURİZM KAPSAMINDA DÜNYADAN ÖRNEKLERLE BOTANİK BAHÇELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Aysen Ercan İştin - Aysun Ercan

Tartışma (Discussion)

Session has ended.

 

17 JUNE 2022 Room:3 / Turkish Time/Saat: 13:00/14:30

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Dr. Öğr. Ü. Vedat Yiğitoğlu

Dr. Öğr. Ü. Vedat Yiğitoğlu

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF TOURISM STUDIES ABOUT ANTALYA

Antalya Konusunda Yapılmış Turizm Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

Vedat Yiğitoğlu

Arş. Gör. Dr. Yakup Kemal Özekici

THE FUTURE POSITION OF GLOBALIZATION AND ITS TOURISM-ORIENTED CONSEQUENCES

Küreselleşmenin Gelecekteki Konumu ve Turizm Odaklı Neticeleri

Yakup Kemal Özekici

Rabia Babacan

TRAVEL CONSTRAINTS AND FEMALE TRAVELERS

Seyahat Kısıtlayıcıları ve Kadın Gezginler

Rabia Babacan –Hidayet Kislali

Hatice Arman

COMPARISON OF COMPETITIVENESS OF SPAIN AND TURKEY IN ACCESSIBLE TOURISM MARKET

 Engelsiz Turizm Pazarında İspanya ve Türkiye’nin Rekabet Gücünün Karşılaştırılması

Hatice Arman –Gülay Bulgan

Serenay Gürer

EVALUATION OF SEYDISEHIR AND ITS SURROUNDINGS IN TERMS OF ECOTOURISM

Seydişehir ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi

Abdurrahman Dinç - Serenay Gürer

Dr. Öğr. Ü. Ali Rıza Mancı

RESIDENTS’ CITY IMAGE: THE CASE OF ŞANLIURFA

Yerel Halkın Kent İmajı: Şanlıurfa Örneği

Ali Rıza Mancı

Tartışma (Discussion)

Session has ended.

 

BREAK

14.30 – 15.00

 
 

SECOND DAY / 2. GÜN

FOURTH PARALLEL SESSIONS / 4. PARALEL OTURUMLAR

17 JUNE 2022 Room:1 / Turkish Time/Saat: 15:00/16:30

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Dr. Öğr. Ü. Vedat Yiğitoğlu

Dr. Öğr. Ü. Vedat Yiğitoğlu

INVESTIGATION OF ENTREPRENEURIAL INTENTION OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS STUDENTS

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Niyetinin İncelenmesi

Vedat Yiğitoğlu –Esra Şahin

Yasemin Koçak

SOCIAL CONCERNS OF DISABLED EMPLOYEES IN TOURISM SECTOR: THE EXAMPLE OF VAN PROVINCE

Turizm Sektöründe Engelli Çalışanların Sosyal Kaygıları: Van İli Örneği

Yasemin Koçak –Burcu Turan Torun

Yasemin Koçak

WOMEN MANAGED BY WOMEN: EXAMPLE OF VAN TOURISM SECTOR

Kadınlar Tarafından Yönetilen Kadınlar: Van Turizm Sektörü Örneği

Burcu Turan Torun - Yasemin Koçak

Dr. Öğr. Ü. Ayhan Cesur

INVESTMENT ANALYSİS BASED ON TOURİSM STOCKS

Turizm Şirketlerinin Hisse Senetlerine Dayalı Yatırım Analizleri

Önder Buberkoku –Celal Kızıldere –Ayhan Cesur –Kaan Yiğenoğlu - Malik İnci

Dr. Öğr. Ü. Ayhan Cesur

COMPARING THE FINANCIAL RISK LEVELS OF THE TOURISM SECTOR AND SOME OTHER IMPORTANT SECTORS OPERATING IN TURKISH ECONOMY

Turizm Sektörü ile Diğer Bazı Önemli Sektörlerin Finansal Risk Düzeylerinin Karşılaştırılması

Önder Buberkoku –Celal Kızıldere –Ayhan Cesur –Kaan Yiğenoğlu

Gülsüm Aksoy

SHARING ECONOMY AND GASTRONOMY EXPERIENCE

Paylaşım Ekonomisi ve Gastronomi Deneyimi

Gülsüm Aksoy – Hidayet Kislali

Tartışma (Discussion)

Session has ended.
 

 

 

17 JUNE 2022 Room:2 / Turkish Time/Saat: 15:00/16:30

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık

Mustafa Demirel

THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTIPLE LEADERSHIP ORIENTATIONS AND PERSONALITY TRAITS OF EMPLOYEES: SECTORAL COMPARISON IN SERVICE BUSINESSES

Çalışanların Çoklu Liderlik Yönelimleri ile Kişilik Özellikleri İlişkisi: Hizmet İşletmelerinde Sektörel Karşılaştırma

Ercan Yavuz –Zekeriya Gül - Mustafa Demirel

Ayla Yüregen

EVALUATION OF SLOW CITIES REGARDING SUSTAINABLE TOURISM: THE CASE OF AHLAT

Yavaş Şehirlerin Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi: Ahlat Örneği

Ayla Yüregen –Emine Cihangir –Mehmet Şeremet

Öğr. Gör. Anıl Çilem Çelik

APPROACH OF PUBLIC HOSPITALS WITH INTERNATIONAL HEALTH TOURISM AUTHORIZATION CERTIFICATE TO HEALTH TOURISM IN TURKEY:

INVESTIGATION OF WEBSITES AND SOCIAL MEDIA TOOLS

Türkiye’de Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Kamu Hastanelerinin Sağlık Turizmine Yaklaşımı: Web Sitelerinin ve Sosyal Medya Araçlarının İncelenmesi

Ayşe Gürsoy Korkmaz –Anıl Çilem Çelik –Tamer Budak

B. Leman Özer

THE PLACE OF GASTRONOMY MUSEUMS IN GASTRONOMY TOURISM: EXAMPLES FROM THE WORLD AND TURKIYE

Gastronomi Müzelerinin Gastronomi Turizmindeki Yeri: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler

Mete Yücel Özer- B. Leman Özer- Songül Özer

Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık

AN EVALUATION OF SUSTAINABLE TOURISM POTENTIAL OF MENTEŞE URBAN PROTECTED SITE

Menteşe Kentsel Sit Alanının Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme

Işıl Arıkan Saltık– Kerem Ekinci

Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık

REVITALIZING MUĞLA DESTINATION IMPACTED BY FIRE DISASTER AND COVID19 PANDEMIC THROUGH SUSTAINABLE TOURISM

Yangın Afeti ve Covid19 Salgını Etkisindeki Muğla Destinasyonunun Sürdürülebilir Turizmle Canlandırılması

Yusuf Karakaş - Işıl Arıkan Saltık

Tartışma (Discussion)

Session has ended.

 

 

17 JUNE 2022 Room:3 / English Time/Saat: 15:00/16:30

OTURUM BAŞKANI

(Session Chair)

Sunucu

(Presenter)

BİLDİRİ

(Paper)

Dr. Öğr. Ü. Fatma İrem Konyalıoğlu

Dr. Öğr. Ü. Fatma İrem Konyalıoğlu

CULTURAL HERITAGE MARKETING EFFECTS ON TOURISM SECTOR OF TURKIYE

Fatma İrem Konyalıoğlu

Dr. Öğr. Ü. Yusuf Günaydın

CRISES AND THEIR EFFECTS IN THE TOURISM INDUSTRY: COVID-19 PROCESS ON HOTEL OPERATION IN TURKEY

Yusuf Günaydın

Öğr. Gör. Kerem Çırak

A RESEARCH AGENDA FOR FOOD WASTE IN SOCIAL SCIENCES

Gökhan Yılmaz –Kerem Çırak

Arş. Gör. Ezgi Bayram Öz

PROBLEMS OF PROFESSIONAL TOURIST GUIDES ON OUTGOING TOURS: CASE OF GEORGIA – BATUMI

Bahadır İnanç Özkan -Tuğçe Özoğul Balyalı –Ezgi Bayram Öz

Aynur Hüseynzadə

THE TOURISTIC IMPORTANCE OF HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS IN OGUZ REGION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Aynur Hüseynzadə- Bahadur Bilalov

Tartışma (Discussion)

Session has ended.
 

 

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
Copyright © 2017 - 2022 Van Turizm Kongresi