iwact
SANAL SALONLAR

SANAL SALONLAR / VIRTUAL HALLS

AÇILIŞ SERAMONİSİ (OPENING CEREMONY) SALON/HALL (VILLUSA)

(15.10.2020) 11:00 – 11:30

SALON ULAŞIM LİNKİ

KONUŞMACILAR (SPEAKERS)

Prof. Dr. Suat UĞUR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü V.

(Deputy Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University)

Prof. Dr. Mustafa BOZ

C.O.M.Ü. Turizm Fakültesi Dekan Vekili, Kongre Dönem Başkanı

(Dean of Çanakkale Onsekiz Mart University Tourism Faculty, Congress President)

Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Kongre Dönem Başkanı

(Lecturer of Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Congress President)

Oturum için Tıklayınız


DAVETLİ KONUŞMACI (KEYNOTE SPEAKER) SALON/HALL (APOLLON)

 (15.10.2020) 13:00 - 13:30

Prof. Dr. Alessio CAVICCHI

Universita Di Macerata, Italy

 "THE IMPACT OF COVID-19 ON EUROPEAN TOURISM SECTOR: SOME INSIGHTS IN FOOD AND WINE DESTINATIONS”

  

Oturum için tıklayınız


PANEL SALON/HALL (DARDANOS)

(15.10.2020) 14:00-15:30

 AKADEMİDEN SEKTÖRE PANDEMİNİN ETKİLERİ: BEKLENTİ VE ÖNGÖRÜLER

 (EFFECTS OF THE PANDEMIC FROM ACADEMY TO THE SECTOR: EXPECTATIONS AND PROJECTIONS)

SALON ULAŞIM LİNKİ

 Başkan (Chair)

Prof. Dr. Orhan İÇÖZ (Yaşar Üniversitesi)

 Konuşmacılar (Speakers)

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu)

Prof. Dr. Muharrem TUNA (Ankara Hacı Bayram Üniversitesi/TURAK Başkanı)

Emrullah AKÇAKAYA (Novus Otel İşletme ve Danışmanlık)

Uğur GÖMEÇ (Radisson Blu Hotel Ankara / Executive Chef)

Oturum için tıklayınız


OTURUMLAR / SECTIONS


OTURUM (SECTION) I / SALON/HALL I (BOZCAADA)

(15.10.2020) 16:00-17.15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR.  FÜSUN İSTANBULLU DİNÇER

SALON ULAŞIM LİNKİ

2018 TROİA YILI KAPSAMINDA TROYA TARİHİ MİLLİ PARKI’NDA YÜRÜTÜLEN PLANLAMA ÇALIŞMALARININ, BÖLGEDEKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

 A STUDY FOR DETERMINING WITHIN THE CONTEXT OF THE EFFECTS OF PLANNING CAMPAIGNS THOSE CARRIED IN THE HISTORICAL NATIONAL PARK OF TROY

ERDEM SALCAN

Oturum için Tıklayınız

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS ALAN YÖNETİMİ BAĞLAMINDA EKOMÜZELER: TÜRKİYE VE BÜYÜK BRİTANYA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

 NATURAL AND CULTURAL HERITAGE AREA MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ECOMUSEUM: A COMPARATIVE ANALYSIS ON TURKEY AND GREAT BRITAIN

 MUSTAFA DOĞAN - ŞİMA EREN

KÜLTÜREL MİRAS KORUNMASI VE KÜLTÜREL MİRASI ETKİLEYEN İKLİM FAKTÖRLERİ: TRUVA ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ

 CULTURAL HERITAGE PROTECTION AND CLIMATE FACTORS EFFECTING CULTURAL HERITAGE: EXAMPLE OF TROY ANCIENT CITY

 TARIK YALÇINKAYA - ÖZGE ERYÜCEL - DERMAN KÜÇÜKALTAN

EVLİYA ÇELEBİ'NİN SEYAHATNAME'SİNDE BAKÜ KALESİNİN KÜLTÜREL ANALİZİ

  CULTURAL ANALYSIS OF BAKU FORTRESS IN EVLIYA ÇELEBI'S BOOK OF TRAVEL

 GÜLNAR NEZEROVA

BİR HÜZÜN TURİZMİ DESTİNASYONU: DOLMABAHÇE SARAYI

 A DARK TOURISM DESTINATION: DOLMABAHÇE PALACE

 EVREN GÜMÜŞ - GÜREL ÇETİN


OTURUM (SECTION) I / SALON (HALL) II (IDA)

(15.10.2020) 16:00-17:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. ATİLA YÜKSEL

SALON ULAŞIM LİNKİ

THE IMPORTANCE OF CULTURAL HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF CITY TOURISM: THE CASE OF TEKİRDAĞ

 İBRAHİM ÇETİN

Oturum için tıklayınız

STUDY ON THE DETERMINANTS OF FINANCIAL-BANKING SERVICES CONSUMER BEHAVIOR

 LARISA MISTREAN

THE RELATIONSHIP BETWEEN URBAN CULTURAL FESTIVAL AND CITY TOURISM DEVELOPMENT

LUCREZİA LOPEZ - RUBÉN CAMİLO LOİS GONZALEZ - ENRICO NICOSIA

SPATIAL INTERPRETATION OF RELIGIOUS TOURISM ON ENTREPRENEURSHIP. A CASE STUDY OF LAHORE. PAKISTAN

 AYESHA RİAZ - İSMA YOUNES


OTURUM (SECTION) I / SALON/HALL III (TROYA)

(15.10.2020) 16:00-17:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. EBRU GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN

SALON ULAŞIM LİNKİ

INVESTIGATION OF GOVERNMENT GRANTS DURING COVID-19 PERIOD WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM: EVIDENCE FROM EDIRNE PROVINCE

 EMEL ADAMIŞ - İLKNUR ESKİN

Oturum için tıklayınız

TOURISM AND COVID-19: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS APPROACH

 BİLGE ÇAVUŞGİL KÖSE

ENTREPRENEURSHIP: THE WAY OF PROMOTION IN TOURISM IN THE PAST OF CORONA

 SOHRAB ABDİ ZARRİN - ABBAS PANAHANDE - REZA JAFARİ

ASSESSING OF THE MENTAL WELL-BEING IN TOURISTS IN THE PANDEMIC OF CORONA VIRUS

 SOHRAB ABDİ ZARRİN

DISTANCE EDUCATION AT THE PANDEMIC PERIOD: HOSPITALITY STUDENTS' PERCEPTIONS AND RECOMMENDED SOLUTIONS

 HANIM KADER ŞANLIÖZ ÖZGEN

 PARADIGM OF RETRIEVING HUMAN IDENTITY IN A GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM IN POST-INDUSTRIAL ERA

 MOHAMMEDREZA SHAHIDIPAK


OTURUM (SECTION) I / SALON/HALL IV (GEYİKLİ)

(15.10.2020) 16:00-17:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. NİLÜFER ŞAHİN PERÇİN

SALON ULAŞIM LİNKİ

ANİMATÖRLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ: İZMİR’DEKİ 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 THE BURNOUT LEVELS OF THE ANIMATORS: A RESEARCH IN THE 5-STAR HOTELS IN IZMIR

  TOLGA BAŞARAN - EBRU ÖZLEM GÜVEN

Oturum için tıklayınız

KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BATMAN İLİNDEKİ 3 VE 4 YILDIZLI OTELLERDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 THE EFFECTIVENESS OF PERSON-ORGANIZATION FIT ON JOB PERFORMANCE: A RESEARCH ON THE EMPLOYEES OF 3 AND 4 STAR HOTELS IN BATMAN PROVINCE

 MÜCAHİT EZER - MERAL DURSUN

TURİZMİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

 THE INVISIBLE FACE OF TOURISM: GENDER INEQUALITY

 SELVER KARAASLAN – REYHAN ORHUN

TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

 AN EVALUATION ON HE PROBLEMS OF THE EMPLOYED PERSONNEL IN THE TOURISM SECTOR: THE CASE OF KAHRAMANMARAŞ

 MERYEM SAMIRKAŞ KOMŞU - FATMA EBAN

KRİZ DÖNEMLERİNDE YÖNETİM UYGULAMALARI: VAN İLİ TURİZM İŞLETMELERİ UYGULAMALARI

 MANAGEMENT APPLICATIONS IN PERIODS OF CRISIS: VAN PROVINCE TOURISM ENTERPRISES APPLICATIONS

 BURCU TURAN TORUN – ÖMER GÜNSAN


OTURUM (SECTION) I / SALON/HALL V (GÜZELYALI)

(15.10.2020) 16:00-17:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. EKREM TUFAN

SALON ULAŞIM LİNKİ

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN BÖLGESEL TURİZMİN GELİŞİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİİRT İLİ ÖRNEĞİ

 EVALUATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN TERMS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURISM: THE CASE OF SIIRT PROVINCE

 MERYEM SAMIRKAŞ KOMŞU - YASEMİN CEYLAN

Oturum için tıklayınız

GASTRONOMİ TURİZMİNDE GELİŞMİŞLİK GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ: VAN ÖRNEĞİ

 INVESTIGATION OF ADVANCED INDICATORS IN GASTRONOMY: THE EXAMPLE OF VAN

 GÖKSEL ALTUNLİ - SAĞBETULLAH MERİÇ

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA TUZLU BALIK VE AYRAN AŞININ VAN İLİNİN GASTRONOMİ TURİZMİNDEKİ YERİ

 THE PLACE OF SALTY FISH AND BUTTERMILK SOUP (AYRAN AŞI) IN GASTRONOMY TOURISM OF VAN PROVINCE WITHIN THE SCOPE OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

 MEHMET BOZKOYUN - İRFAN BAYTAR

YEREL YEMEK EĞİLİMİNDE YENİLİK DAVRANIŞI VE YENİLİKÇİ MUTFAK AKIMLARININ ROLÜ

 THE ROLE OF INNOVATION BEHAVIOR AND INNOVATIVE CUISINE MOVEMENTS IN THE LOCAL FOOD TREND

 MELAHAT YILDIRIM SAÇILIK - SAMET ÇEVİK

ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI MENÜLERİNİN ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ İÇERİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  EVALUATION OF PRIVATE PRIMARY SCHOOLS MENUS IN TERMS OF ENERGY AND NUTRITIONAL CONTENT

  HÜMEYRA ULUYAĞMUR - MEHMET AKMAN


2. GÜN OTURUMLARI / 2nd DAY SECTIONS


DAVETLİ KONUŞMACI (KEYNOTE SPEAKER) SALON/HALL (GELİBOLU/GALLIPOLI)

(16.10.2020) 09:15 - 09:45 

SALON ULAŞIM LİNKİ

Assist. Prof. Dr. Ali BAVIK

Macau Institute for Tourism Studies (IFTM) China

 "IN THE EYES OF CUSTOMERS: THE EYE-TRACKING STUDIES IN THE HOSPITALITY”


Oturum için tıklayınız


OTURUM (SECTION) II / SALON (HALL) I (ANAFARTALAR)

(16.10.2020) 10:00-11:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. NURAY TÜRKER

SALON ULAŞIM LİNKİ

KORONA VİRÜS SALGINI BAĞLAMINDA YEREL HALKIN TURİSTLERE YÖNELİK TUTUMLARI: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

 ATTITUDES OF LOCAL PEOPLE TOWARDS TOURISTS AS PART OF THE CORONA VIRUS PANDEMIC: THE CASE OF ÇANAKKALE

 MUTLU CAN - BERNA KOÇHAN - DUYGU NEDRET ÇETİN - EROL DURAN

Oturum için tıklayınız

KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ TURİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 THE EVALUATION OF IMPACT OF CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC ON GASTRONOMY TOURISM IN TURKEY

 SERTAN ÇATAKLI - EBRU ÖZLEM GÜVEN

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SÜRECİNDE İÇ PAZARIN TURİZM TALEBİ VE TURİZM YÖNETİCİLERİNİN İÇ PAZARA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI

 TOURISM DEMAND OF THE DOMESTIC MARKET AND THE PERSPECTIVES OF TOURISM BUSINESS MANAGERS TOWARDS THE DOMESTIC MARKET DURING THE CORONAVIRUS (COVID19) PROCESS

 BUKET BULUK

TURİZMDE COVID-19 İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

 BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF RESEARCHES ON COVID-19 IN TOURISM

 NİLGÜN DEMİREL - YURDANUR YUMUK

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI’NIN OTEL İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA’DAKİ İÇERİK PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AYVALIK ÖRNEĞİ

 THE EFFECT OF CORONAVIRUS (COVID-19) EPIDEMIC ON CONTENT SHARING OF HOTELS IN SOCIAL MEDIA: THE CASE OF AYVALIK

 OĞUZHAN DÜLGAROĞLU – CEVDET AVCIKURT


OTURUM (SECTION) II / SALON/HALL II (CONK BAYIRI) [CHUNUK BAIR]

(16.10.2020) 10:00-11:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. ATİLLA AKBABA

SALON ULAŞIM LİNKİ

GLAMPING AS ONE OF NEW ENTREPRENEURIAL APPROACHES FOR LUXURY TOURISM AFTER COVID-19

VENETA HRISTOVA – PIOTR WOLEJSZA

Oturum için tıklayınız

ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDIES IN THE FIELD OF TOURISM AND HOSPITALITY: A BIBLIOMETRIC AND NETWORK ANALYSIS

 REHA KILIÇHAN - MUSTAFA YILMAZ

A CONCEPTUAL OVERVIEW FOR A THEMATIC DMO: THE CASE OF GOLF DESTINATIONS

 TARIK ŞENGEL - GÜREL ÇETİN - AYŞEN KARAGÖZ

A STUDY ABOUT PREPARING A GASTRONOMY VALUE MAP FOR IZMIR

 ATİLLA AKBABA - GÖKÇE ŞENAL

REVISITING AUTHENTICITY AND CULTURAL TOURISM IN INDONESIA: THE CASE OF BALI NOVITA

 ANGGRAHINI – MEHMET ŞEREMET – EMİNE CİHANGİR

TOURIST SHOPPING AND CONSUMER EXPERIENCES IN THE MARCHE’S FASHION TOUR

 ENRİCO NICOSIA


OTURUM (SECTION) II / SALON/HALL III (SEDDÜLBAHİR)

(16.10.2020) 10:00-11:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. MURAT DOĞDUBAY

SALON ULAŞIM LİNKİ

ÇEVRİMİÇİ MÜŞTERİ YORUMLARI: ÇORUM RESTORANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ONLINE CUSTOMER COMMENTS: A REVIEW ON ÇORUM RESTAURANTS

SALİH ZEKİ ŞAHİN

Oturum için tıklayınız

İÇ TURİZM TEMALI LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

 BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF DOMESTIC TOURISM THEMED POSTGRADUATE THESES

HASAN KÖŞKER

COĞRAFİ İŞARETLİ YEREL GIDALARIN TURİSTİK ÖNEMİ: KARADENİZ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TOURISTIC IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL INDICATED LOCAL FOOD: AN EVALUATION ON THE BLACK SEA REGION

HASAN KÖŞKER

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ALANINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

 A QUALITATIVE STUDY ON THE ASSESSMENT OF INTERCULTURAL SENSITIVITY LEVEL OF STUDENTS RECEIVING POSTGRADUATE EDUCATION IN TOURISM MANAGEMENT

 ÇAĞLA ASLI GÜLDURAN – DOĞAN ÇAPRAK – ARZU GÜRDOĞAN

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP: ISTANBUL CASE

 MESUT KASAP

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM SEKTÖRÜ ALGILARI: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

 TOURISM EDUCATION STUDENTS PERCEPTIONS OF THE TOURISM SECTOR: AN APPLICATION ON KASTAMONU UNIVERSITY STUDENTS

 AYDOĞAN AYDOĞDU – BURAK KARAÇOR


OTURUM (SECTION) II / SALON/HALL IV (NUSRAT)

(16.10.2020) 10:00-11:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. OZAN BAHAR

SALON ULAŞIM LİNKİ

GİRİŞİMDE DOĞRU YER VE DOĞRU YATIRIM: TRENİN HİÇ UĞRAMADIĞI DALAMAN TREN GARI’NIN TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 THE RIGHT PLACE AND THE RIGHT INVESTMENT IN THE ENTERPRISE: EVALUATION OF DALAMAN TRAIN STATION, WHERE THE TRAIN NEVER STOPS, IN TERMS OF TOURISM

 KADİR BAYSAL – MELAHAT YILDIRIM SAÇILIK

Oturum için tıklayınız

TURİZM PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYA’NIN ROLÜ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN TOURISM MARKETING: A STUDY ON GAZIANTEP UNIVERSITY STUDENTS

  METİN EROĞLU – İBRAHİM GİRİTLİOĞLU

TURİZM SEKTÖRÜNDE ROBOTLAŞMA VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  ROBOTIZATION IN THE TOURISM SECTOR: A COMPREHENSIVE ASSESSMENT FOR THE FUTURE

 MEHMET RONAEL

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TURİZM DESTİNASYONLARINDAKİ ROLÜ: SARIGERME ÇEVRE EĞİTİM DERNEĞİ (SARÇED) ÖRNEĞİ

 THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN TOURISM DESTINATIONS: SARIGERME ENVIRONMENTAL EDUCATION ASSOCIATION (SARÇED) SAMPLE

 KADİR BAYSAL

YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ‘’ZİYAFET’’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

 THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT UNDERGRADUATE STUDENTS ABOUT THE CONCEPT OF BANQUET

 KADİR BAYSAL – MELAHAT YILDIRIM SAÇILIK


OTURUM (SECTION) II / SALON/HALL V (ÇİMENLİK)

(16.10.2020) 10:00-11:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. BERRİN GÜZEL

SALON ULAŞIM LİNKİ

İRANLI TURİSTLERİN TÜRKİYE’Yİ TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ ÜZERİNE MEMNUNİYET VE DESTİNASYON HİZMET KALİTESİ ALGILARININ ETKİSİ

 EFFECT OF SATISFACTION AND DESTİNATİON SERVICE QUALITY PERCEPTIONS ON IRANIAN TOURISTS REVISIT INTENTION TO TURKEY

 MARZİYEHSADAT TABATABAEİNASAB – BEKİR EŞİTTİ

Oturum için tıklayınız

ULUSLARARASI TURİSTLERİN VAN ALGISI

 INTERNATIONAL TOURISTS’ PERCEPTION OF VAN

 FARUK ALAEDDİNOĞLU – CİHAT ŞİT

GÜN BATIMI DENEYİMİNİN DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİNDE GÖSTERİŞ

TÜKETİMİNİN ARACI ROLÜ

 THE MEDIATING ROLE OF CONSPICUOUS CONSUMPTION IN THE EFFECT OF SUNSET EXPERIENCE ON THE BEHAVIORAL INTENTION

 TÜLAY GÜZEL – FİGEN SEVİNÇ – BUKET BULUK

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN SORUMLU TURİZM

 RESPONSIBLE TOURISM FOR A BETTER WORLD

 ILGAZ FERAY DEMİRAĞ – SONGÜL GÖKHAN

ENGELLİ TURİSTLERİN ZİYARET YERLERİDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 A RESEARCH TO DETERMINE THE CHALLENGES OF THE DISABLED TOURISTS AT THE PLACES OF VISITING

 MUSTAFA BOZ – ÖZGE ERYÜCEL- İNCİ TURGUT


PANEL SALON/ROOM (GÖKÇEADA)

(16.10.2020) 14:00-15:30

 AKADEMİDEN SEKTÖRE PANDEMİNİN ETKİLERİ: BEKLENTİ VE ÖNGÖRÜLER ÇANAKKALE

 (EFFECTS OF THE PANDEMIC FROM ACADEMY TO THE SECTOR: EXPECTATIONS AND PROJECTIONS ÇANAKKALE)

 

SALON ULAŞIM LİNKİ

 Başkan (Chair)

Prof. Dr. Şule Aydın (Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi)

 Konuşmacılar (Speakers)

Ahmet Çelik (TURSAB Körfez Bölge Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa Boz (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Cihan Müşterioğlu (Çanakkale Rehberler Odası Başkanı)

Armağan Aydeğer (Çanakkale Turistik Otelciler Derneği Başkanı)

Oturum için tıklayınız


ÖZEL OTURUM/SPECİAL SECTİON

SALON/HALL AYAZMA

GAZİANTEP BELEDİYESİ (GAZIANTEP MUNICIPALITY)

 (16.10.2020) 15:30-16:00 

SALON ULAŞIM LİNKİ

 AYŞE ERTÜRK

Turizm Şube Müdürü

 Gaziantep’in Turizm Destinasyonundaki Yeri ve Gaziantep’in Parlayan Yıldızı Rumkale

(Gaziantep's Place in Tourism Destination and Gaziantep's Shining Star Rumkale)

 

Oturum için tıklayınız


OTURUM (SECTION) III / SALON/HALL I (LAPSEKİ)

(16.10.2020) 16:00-17:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. CEVDET AVCIKURT

SALON ULAŞIM LİNKİ

KÜRESEL DAĞITIM SİSTEMLERİ (GLOBAL DISTIBUTION SYSTEM) VE HAVAYOLU ŞİRKETLERİ

 GLOBAL DISTIBUTION SYSTEMS AND AIRLINE COMPANIES

 EBRU BAĞÇI - MERVE AYCAN

Oturum için tıklayınız

MEGA HAVALİMANLARININ (AEROTROPOLİS) ULUSLARARASI SEYAHAT AÇISINDAN ÖNEMİ VE BÖLGESEL ETKİLERİ

 THE IMPORTANCE AND REGIONAL EFFECTS OF MEGA AIRPORTS (AEROTROPOLIS) ON INTERNATIONAL TRAVEL

 GÖNÜL AKIN

HAVAYOLU ULAŞIMINDA BEKLENMEYEN İPTALLER: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

 UNEXPECTED CANCELLATIONS IN AIR TRANSPORTATION: A CASE STUDY

 HASİBE HATUNOĞLU – AYDOĞAN AYDOĞDU

EKO TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: SAPANCA ÖRNEĞİ

 A SCALE DEVELOPMENT STUDY FOR MEASURING THE EFFECT OF ECO TOURISM ON REGIONAL DEVELOPMENT: THE CASE OF SAPANCA

 TUĞBA YILMAZ - BORA KURTULUŞ

GEVAŞ İLÇESİNİN (VAN) TURİZM KAYNAKLARI VE CİTTASLOW POTANSİYELİ

 TOURISM RESOURCES AND CITTASLOW POTENTIAL OF GEVAS DISTRICT (VAN)

 İRFAN BAYTAR - MEHMET BOZKOYUN

TURİZMDE İSTİHDAM VE TÜRKİYE’DE YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN İSTİHDAMA KATKISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  A RESEARCH ON EMPLOYMENT IN TOURISM AND CONTRIBUTION OF FOOF AND BEVERAGE BUSINESS TO EMPLOYMENT IN TURKEY

 FATİH ERCAN


OTURUM (SECTION) III / SALON/HALL II (BİGA)

(16.10.2020) 16:00-17:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. MEDET YOLAL

SALON ULAŞIM LİNKİ

SON ŞANS TURİZMİ: HASANKEYF ÖRNEĞİ

 LAST CHANCE TOURISM: THE CASE OF HASANKEYF

 BESTE NİSA ORHUN - SAĞBETULLAH MERİÇ

Oturum için tıklayınız

TÜRKİYE’DE EKOTURİZM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (2000-2020)

 INVESTIGATION OF ECOTOURISM AREAS IN TURKEY HELD ON GRADUATE THESIS (2000-2020)

 ABDURRAHMAN DİNÇ - HAMDİ KARAKÖK

TÜRKİYE’DE EKOTURİZM ANLAYIŞI VE DÜNYADA Kİ EKOTURİZM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

 A COMPARATIVE STUDY ON THE UNDERSTANDING OF ECOTOURISM IN TURKEY AND THE UNDERSTANDING OF ECOTOURISM IN THE WORLD

 TUĞBA YILMAZ

SOSYAL MEDYA KAYNAKLI KRİZLER: TURİZM İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 SOCIAL MEDIA BASED CRISIS: A STUDY ON TOURISM ESTABLISHMENTS

 SEDEN DOĞAN - MEHTAP YÜCEL GÜNGÖR

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASYON PROGRAMININ KRİZ YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇILARINDAN ELE ALINMASI

 CONSIDERING THE SAFE TOURISM CERTIFICATION PROGRAM IN TERMS OF CRISIS MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY

 BEKİR EŞİTTİ – CEMİLE ÖZDEMİR


OTURUM (SECTION) III / SALON/HALL III (YENİCE)

(16.10.2020) 16:00-17:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. SELAHATTİN KANTEN

SALON ULAŞIM LİNKİ

PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN KAÇAK REHBERLİK FAALİYETLERİNİ ALGILAMALARI

 PROFESSIONAL TOURIST GUIDES TRYING TO PERCEIVE ILLEGAL GUIDANCE ACTIVITIES

 SENA KAYA - BÜŞRA ŞAHİN - SEVİLAY CESUR - EMRAH ÖZKUL - SELDA UCA

Oturum için tıklayınız

TURİST REHBERLERİNİN İŞ-AİLE VE AİLE-İŞ ÇATIŞMASI, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 A STUDY TO DETERMINE THE RELATIONSHIPS BETWEEN WORK-FAMILY AND FAMILY-WORK CONFLICT, PERSONAL CHARACTERISTIC AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS OF TOURIST GUIDES

 MUSTAFA BOZ - BEKİR EŞİTTİ - ÇİĞDEM ÖZKAN

KRİZ DÖNEMLERİNDE KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ

 MARKETING STRATEGIES OF ACCOMMODATION ENTERPRISES DURING THE CRISIS PERIOD

 TÜLAY GÜZEL – GÖKHAN TURAK

KRİZ YÖNETİMİ DÖNEMLERİNDE TURİZM SEKTÖRÜ: TARİHSEL BİR BAKIŞ AÇISI

 TOURISM SECTOR IN CRISIS MANAGEMENT PERIODS: A HISTORICAL PERSPECTIVE

 BURCU TURAN TORUN – ÖMER GÜNSAN


OTURUM (SECTION) III / SALON/HALL IV (PARION)

(16.10.2020) 16:00-17:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. FARUK ALAEDDİNOĞLU

SALON ULAŞIM LİNKİ

CİTTASLOW KENTİ OLAN SEFERİHİSAR’DAKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN SOSYO-EKONOMİK ROLÜ

 WOMEN ENTREPRENEUR’S SOCIO-ECONOMIC ROLE IN SEFERIHISAR WHICH IS A CITTASLOW CITY

 FARUK ALAEDDİNOĞLU – MURAT TAMER

Oturum için tıklayınız

HELAL TURİZM SEKTÖRÜNDE HELAL SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMALARI

  HALAL HEALTH TOURISM APPLICATIONS IN THE HALAL TOURISM SECTOR

  SUNA ÇİL

E-SPOR TURNUVALARININ TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ: BLAST PRO SERİES İSTANBUL TURNUVASI ÖRNEĞİ

 THE IMPORTANCE OF E-SPORTS TOURNAMENTS IN TERMS OF TOURISM: BLAST PRO SERIES ISTANBUL TOURNAMENT EXAMPLE

 CANAN ZEHRA ÇAVUŞ – CANER ÇALIŞKANOL

UYGULAMA OTELLERİNİN REKABET GÜCÜNÜ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

 FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF PRACTICEHOTELS

 ŞADAN ÇİL

2000-2020 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZM POLİTİKALARI VE TURİZM GELİRLERİNE KATKISININ İNCELENMESİ

 ANALYSIS OF HEALTH TOURISM POLICIES AND REVENUE CONTRIBUTION OF TOURISM IN TURKEY BETWEEN 2000-2020

 MUHARREM TUNA – OĞUZ DİKER – MURAT AKSU – ADNAN ÇETİNKAYA


OTURUM (SECTION) III / SALON/HALL V (AYVACIK)

(16.10.2020) 16:00-17:15

OTURUM BAŞKANI/CHAIR: PROF. DR. İBRAHİM YILMAZ

SALON ULAŞIM LİNKİ

HÜZÜN TURİZMİ KAPSAMINDA TARİHİ SİNOP CEZAEVİ’NİN ZİYARETÇİ BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

 EVALUATION OF THE HISTORICAL SINOP PRISON FROM A VISITOR PERSPECTIVE IN THE SCOPE OF DARK TOURISM: A QUALITATIVE RESEARCH

 EZGİ KIRICI TEKELİ - MEHMET TEKELİ - İREM BOZKURT

Oturum için tıklayınız

ANADOLU’DAKİ DİNİ İLKLERİN İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 EVALUATION OF RELIGIOUS FIRSTS IN ANATOLIA IN TERMS OF FAITH TOURISM

 MEHMET ŞİMŞEK

İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN AYASOFYA CAMİİ’NİN YENİDEN YORUMLANMASI

 REINTERPRETATION OF HAGIA SOPHIA MOSQUE IN TERMS OF FAITH TOURISM

 İSMAİL DEMİR

ULUSLARARASI İNANÇ TURİZMİ VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

 THE INTERNATIONAL FAITH TOURISM AND SOCIO-ECONOMIC EFFECTS

 SEYİT ALİ EREN - MEHMET TEVFİK İZGİ


KONGREMİZİ TAKİP ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

ÖNEMLİ BİLGİLER
IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
Copyright © 2017 - 2021 Van Turizm Kongresi